Over ons

vdongen_historie

Verkeersschool Van Dongen bestaat al sinds 1945. Oprichter Cor van Dongen startte toen met één lesauto. In de loop der jaren is verkeersschool Van Dongen uitgegroeid tot een kwaliteits-verkeersschool met een groot aanbod aan opleidingen.

Al sinds de oprichting hebben kwaliteit en service de eerste prioriteit. Het is dan ook geen wonder van Verkeersschool Van Dongen grote naamsbekendheid heeft gekregen in de gehele regio Breda. Bovendien heeft Verkeersschool Van Dongen in 2005 het kwaliteitskeurmerk Iso-9001 uitgereikt gekregen door certificeringbureau Kiwa. Dit kwaliteitskeurmerk wordt verstrekt, als de medewerkers van een organisatie werken volgens standaardprocedures en de organisatie voldoet aan de eisen en wensen van klanten om zo de klanttevredenheid te vergroten. Kortom het toont de kwaliteit van de verkeersschool aan.

De verkeersschool heeft niet alleen een kwaliteitskeurmerk, maar ook goede resultaten. Het slagingspercentage van de verkeersschool behoort al jaren tot één van de hoogste van de regio. Niet overtuigd? Bezoek dan de website van het CBR om het huidige slagingspercentage te bekijken en te vergelijken met andere rijscholen.

Annuleringsprocedure

Het annuleren van een rijles door de klant dient telefonisch te gebeuren. Bij afmeldingen binnen 24 uur (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend) wordt de les volledig in rekening gebracht. Volledig geplande cursussen of opleidingen kunnen alleen in overleg worden gewijzigd of geannuleerd.

Rijlessen vinden ook bij slecht weer plaats echter mochten de weersomstandigheden zo slecht zijn dan is Verkeersschool van Dongen ten alle tijden gerechtigd de geplande lessen/opleiding te verplaatsen. In overleg met de opdrachtgever wordt er dan een oplossing aangeboden.

Hieronder volgt de privacy verklaring die noodzakelijk is vanwege regelgeving, hopelijk is dit duidelijk, anders stel ons gerust vragen hierover mochten deze er zijn.

Privacy Policy Verkeersschool van Dongen

Verkeersschool van Dongen hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy
beleid willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Verkeersschool van Dongen houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming
met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen
en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
privacy beleid.

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft
tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij
deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische
maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze
respecteren.

Als Verkeersschool van Dongen zijn wij verantwoordelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of
in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
Verkeersschool van Dongen
Adellaan 2B
4921 BM Made
0162682347
info@verkeersschoolvandongen.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door

verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het aangaan van overeenkomsten
– Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
– Het aanvragen examens

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de
volgende persoonsgegevens van u vragen:

– NAW gegevens
– Telefoon nummer
– E-mail adres.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde
partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

-Het aanvragen van examens
-Loon administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)
gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen
welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Verkeersschool van Dongen bewaart persoonsgegevens
niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is
vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo
hebben we de volgende maatregelen genomen;

– Security Audit
– Security Updates

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van
de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons
contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen
of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.